چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403

رهبری در حوزه مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی  در حوزه رهبری سازمانی
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط شرکتها تبدیل شده است و رهبران سازمانی ، مسئولیت در برابر اجتماع را جزیی از استراتژي شرکتی خود میبینند، CSR  مفهومی است که بر اساس آن شرکت ها به طور داوطلبانه تصمیم به مشارکت در ساختن یک جامعه بهتر و محیط پاکیزه تر می گیرند .
با توجه به اینکه شرکت گاز استان آذربایجان شرقی یک سازمان خدماتی است ، مسئولان ارشد این سازمان از همان ابتدای تأسیس به فراخور مسئولیت ‏اجتماعی، برنامه ها و پروژه های مختلفی را خارج از چارچوب قانونی در جهت تأمین رضایتمندی ‏مخاطبان به اجرا درآورده اند که در عمل برای این سازمان اعتبار ، احترام و حس تکریم را به همراه داشته ‏است.
البته تمرکز فعالیت این شرکت در راستای انتظارات عمومی و انجام مسئولیت اجتماعی در عمل ‏موجب افزایش سودآوری سازمان در بلند مدت شده و اثرات مفیدی را عاید این سازمان می کند که از جمله آن می توان به کاهش درصد شکایات، کاهش ریسک های عملیاتی ، افزایش شهرت و اعتبار اقتصادی ، افزایش ‏کارایی عملکردها ، نوآوری ، دستیابی به دانش و مهارت و دستیابی به ‏منابع عمده و کلیدی اشاره کرد .
رهبران شرکت گاز استان بر این باورند که برای دستیابی به موفقیت ، بایدبه انتظارات ‏اجتماعی و اخلاقی ذینفعان، واکنش مناسب نشان دهند که در همین راستا در سطح کلان با تدوین خط مشی سازمانی منطبق با نیازهای ذینفعان، تدوین اهداف سازمانی بر اساس معیارهای EFQM ، شناسایی حوزه های مختلف ذینفعان، استراتژی های نوین و فرآیندهای اجرایی، رویه ها و مسئولیت در قبال خدمات عرضه شده گام های بلندتری در حوزه اعتماد سازی و توسعه پایدار بر داشته اند.
رهبری سازمان با ترسیم شمای کلی اهداف ، اجزای شرکت را در نیل به توسعه پایدار منسجم نموده و در توضیح برخی از این اقدامات موارد ذیل قابل بیان است.
  1. انطباق استراتژی و عملکرد اجرایی هر و احد با خط مشی سازمانی
  2. نظام ارزیابی های مدون عملکرد
  3. ضرورت تدوین و بکارگیری استانداردهای روز بر اساس امور اجرایی در واحدهای سازمانی
  4. حضور در ارزیابی های علمی و اجرایی مراجع ذیربط
  5. شفاف سازی عملکرد اجرایی
توانمند سازی کارکنان از طریق ابزاری نظیر: 
  1. آموزش بر اساس سمت های سازمانی و نیازسنجی
  2. استقرار مدیریت دانش در سازمان
  3. استقرار مدیریت یکپارچه در سازمان و هم راستایی اهداف فردی و سازمانی
  4. توجه ویژه به پژوهش و ارتقای علمی سازمان و تفاهم نامه های همکاری با موسسات علمی
  5. ارتقای حوزه نرم افزاری و مکانیزه سازی فرایندهای اجرایی در راستای کاهش زمان ارائه خدمات