جمعه 11 اسفند 1402

چشم انداز و ماموریت سازمان

بيانيه مأموريت شرکت:
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه شركت ملی گاز ایران درزمينه ارایه خدمات توزیع پایدار و ایمن گاز طبیعی و جايگزيني اقتصادي انرژي پاک گاز باسایر سوختهای فسیلی، ازطریق طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه های گازرسانی بمنظور پاسخ به نيازهاي متقاضیان و مشترکین از جمله بخشهای خانگی، عمومی و صنعتی استان آذربایجان شرقی درچارچوب دریافت، توزیع، فروش  و حق العمل کاری عملیات با پایبندی به قوانین و استانداردهای مرجع، و تکیه بر توانمندی و تخصص کارکنان خبره و متعهد و زنجیره تامین توانمند فعالیت  مي نمايد.
بيانيه چشم انداز شرکت :
برترین شرکت خدماتی استان و یکی از سه شرکت برتر گاز استانی کشور تاسال 1404 با تمرکز براهداف کلان زیر:
 • ب یشترین سهم  جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی
 • ر شد سطح کیفیت خدمات توزیع گاز طبیعی به مشتریان
 • ت وسعه پایدار فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی
 • ر شد مستمر بهره وری عملیات شرکت
 • ی کی از  شرکتهای برتر خدماتی استان و کشور
 • ن وآوري در ارایه خدمات و فناوری های گازرسانی
(برای سنجش میزان تحقق هریک از این اهداف کلان شاخصهای کلیدی عملکرد در داشبورد مدیریت  تعریف شده و پایش می شوند)
بيانيه ارزشهاي سازمانی:
 
 1. ارزشهاي بنيادين:
 • زیست‌محیطی: رعایت استانداردها و الزامات زیست‌محیطی در توسعه و نگهداري.
 • بهداشت و ايمني: جديت در ايجاد و  حفظ شرايط محيط كار  ايمن  و بهداشتي.
 • احترام متقابل: احترام به شخصیت ، اعتقاد و کار یکدیگر عليرغم اختلاف نظر احتمالي.
 • روابط انساني: تكريم كاركنان به عنوان عامل اصلي توسعه و رشد و رعايت كرامت انساني.
 • هماهنگی:  درك و ايجاد هماهنگی بين فعالیتهای فردی  با فعالیتهای بخشي و سازماني.
 • پشتکار : سعی و تلاش بی وقفه و مبارزه با ناامیدی و یأس در انجام کارها تا سرمنزل مقصود.
 • درستکاری و صداقت: دوري از پنهان كاري و ناراستي حتي در شرايط فشار و پاسخگويي شفاف به ابهامات.
 • تعهد کاری:  متعهد بودن نسبت به انجام صحيح فعاليتها و برنامه ها و وظیفه‌شناسی در اتمام امور محوله.
 • وقت شناسی: ارزش قايل شدن به زمان و  انجام وظايف محوله با سرعت عمل مناسب در زمان تعیین شده.
 • مسئوليت اجتماعي: تعهد عملي به رعايت منافع بلند مدت جامعه بزرگتر و تلاش براي بهبود وجهه شركت نزد جامعه.
 •  همکاری و همياري: کارگروهی هدفمند در انجام وظایف محوله،داشتن روحیه همکاری و همدلی و دلجویی از همکاران.
 • حفظ سلامت روانیتعادل کار و زندگی، مهار فشارهای روانی، تفریح درکنار کار کردن، نگرش مثبت ذهنی  و اشتیاق.
 
 1. ارزشهای كسب و كار:
 • بهبود كيفيت: تاكيد بر درك و ارزيابي و بهبود مستمركيفيت خدمات و محصولات.
 • قانون ‌مداری: رعايت كامل الزامات قانوني و حكومتي و پاسخگويي و شفاف سازي عملكرد.
 • مشتری‌مداری: سرلوحه ‌قراردادن نیازهای مشتریان و متقاضيان و ارتباط مؤثر با كليه آن‌ها.
 • رقابت سالم: رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در تعامل و مقايسه با شرکت های خدماتی مشابه.
 • وفاداری:  روحیه تعلق خاطر داشتن نسبت به سازمان و وفاداری و عدم ترک كار حتي در شرايط سخت.
 • نوآوري: تفکر منطقی و يافتن راههای تازه انجام کارها با خلاقيت و يادگيري و آموختن تجارب و دانش جدید.
 • توسعه شراكتها:  تعامل و هم افزايي با ساير سازمانهاي اجرایی و تفاهم و همكاري براي نيل به اهداف سازماني
 • صاحبان سهام: تلاش برای تحقق حقوق و انتظارات صاحبان سهام شرکت و پاسخگويي و جلب رضایت‌مندی ايشان.
 • سودآوری شرکت:اعمال تفكر اقتصادي و مدیریت بهینه هزینه ها و رشد درآمدهای شرکت با تلاش بیشتر و سخت کوشی