جمعه 11 اسفند 1402

مسئولیت اجتماعی در شرکت گاز

مسؤولیت اجتماعی در شرکت گاز استان:
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به عنوان شرکت خدمت رسان تحت مجموعه شرکت ملّی گاز ایران و وفق قوانین و مجموعه دستورالعمل های صنعت گاز کشور در حال خدمت رسانی می باشد، حوزه مسؤولیت اجتماعی در این شرکت به  تفکیک ذینفعان مربوطه بخش بندی گردیده و بر اساس گزارش GRI در حوزه های پروفایل سازمانی، رویکردهای مدیریتی و شاخص های عملکردی ارائه می گردد، در حوزه رویکردهای ویژه مدیریتی شایان ذکر است، ابلاغ دستورالعمل های اجرایی، تعیین و معرفی کارگروه های تخصصی ویژه، سیاست های مدیریتی و ارتقای فرهنگ سازمانی و حلقه ارتباطی درون و برون سازمانی از موارد مهم مورد اقدام در این شرکت می باشد که سرفصل های ذیل از جمله موارد مورد ذکر در این حوزه می باشد:
1. تدوین خط مشی سازمانی و منشور اخلاقی وانطباق استراتژی و عملکرد اجرایی هر و احد با خط مشی سازمانی
2.تعیین کمیته ها و کارگروه های تخصصی در راستای بهبود خدمات ارائه شده اعم از کميته بازسازي و مقاوم سازي تاسيسات گازرساني باهدف ايمن سازي شهر براي شهروندان، کميته هدررفت گاز باهدف کاهش نشر گازمتان در محيط زيست، کميته مسئوليتهاي اجتماعي، کمیته حقوق شهروندی و...
3. تقويت فرهنگ شفافيت و پاسخگويي و اعتماد در داخل سازمان، علاوه بربرگزاري جلسات ملاقات کارکنان با مديريت شرکت و نيز صندوق پستي و آدرس الکترونيکي ارتباط شخصي با مديران، از روشهاي سخنراني در مناسبتها، صندوقهاي ارتباط با مديريت ،ايجاد کيوسک اطلاع رساني موجود در طبقه همکف ستادمرکزي، نصب نرم افزار نظر سنجي و ارتباط مستقيم با مدير عامل و فرآيند امور مشترکين درکيوسک اطلاع رساني اشاره نمود. استفاده مي شود.

4. ضرورت تدوین و بکارگیری استانداردهای روز بر اساس امور اجرایی در واحدهای سازمانی
5. حضور در ارزیابی های علمی و اجرایی مراجع ذیربط
6. شفاف سازی عملکرد اجرایی
حوزه شاخص های گازرسانی شامل:
اولویت گازرسانی به بخش های صنعتی در راستای حفظ محیط زیست و رونق چرخه اقتصادی در استان که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد بیش از 90 درصد تعهدات در این بخش تحقق یافته(رتبه اول کشوری از لحاظ نزدیک رسانی گاز به بخش های صنعتی) و هم اکنون7000 واحد صنعتی استان به مدار مصرف گاز طبیعی متصل گردیده است.
توسعه گاز در مناطق محروم روستایی بطوریکه بیشتر از تعهدات گازرسانی خود گام برداشته ایم.
اهم اقدامات در سال 98:
 
1. تدوین دستورالعمل اجرایی مسؤولیت های اجتماعی در شرکت
.2برگزاری 6 جلسه کمیته مسؤولیت های اجتماعی در شرکت
.3تدوین 113برنامه اجرایی در حوزه مسؤولیت های اجتماعی شرکت شامل:   88 برنامه در حوزه اجتماعی،13 برنامه در حوزه اقتصادی، 17 برنامه در حوزه زیست محیطی)
.4تدوین اثربخشی برنامه های تدوین شده و ارجاع به مدیرعامل محترم
.5تدوین کتابچه عملکرد مسؤلیت های اجتماعی بر اساس راهنماي گزارش دهی مسؤولیت اجتماعی شرکت/ سازمان بر اساس استاندارهاي GRI:2018
.6همکاری با موسسات دانشگاهی در راستای ارائه پروپوزال ( نیازسنجی و تعیین اثربخشی اقدامات اجرایی در حوزه مسؤولیت های اجتماعی)