جمعه 8 مهر 1401

معرفی کارگروه مسئولیت اجتماعی

شناسنامه گزارش کمیته مسؤولیت های اجتماعی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:
مسؤولیت اجتماعی در قبال ذینفعان شرکت گاز در راستای تعالی سازمانی و با تشکیل کارگروه مربوطه با اعضایی از نمایندگان واحدهای (روابط عمومی، منابع انسانی، امور پیمان ها، امور مالی، امور HSE، امور حقوقی، روابط کار، آموزش و دفتر مدیرعامل) و  تدوین دستورالعمل اجرایی از سال 97 آغاز بکار گردیده و اقدامات اجرایی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بصورت  6 ماهه در قالب برنامه های تدوینی عملی نموده و نسبت به سنجش اثربخشی آن اقدام می نماید.