جمعه 11 اسفند 1402

استانداردهای روز

شركت گاز استان آذربايجان شرقي به عنوان يكي از شركتهاي پيش تاز در عرصه استقرار سيستم هاي نوين مديريتي توانست به عنوان يكي از اولين ها سيستم يكپارچه مديريت IMS  را در سال 1379 استقرار داده  و با ادامه مسير بهبود و رشد سازماني توانسته است تا كنون با  استقرار استاندارد هاي مديريتي ISO 9001:2008، ISO 10002:20014، ISO 14001:2004، OHSAS 18001:2007، ISO10015:1999، HSE-MS وIMS ، ISO10003:2007،  ISO 10004:2012 ISO 50000:2011 جزء برترين هاي شركت ملي گاز در حوزه سيستم هاي مديريتي باشد.
اين شركت با تكيه بر توانمندي هاي فني و تخصصي ونيروي انساني متعهد و متخصص و وجود زير ساخت هاي مديريتي مناسب و اجراي پروژه های  بهبودتعالي سازماني توانست گواهینامه 5 ستاره  تعهد ب تعالي سازماني بر مبناي EFQM شركت ملي گاز را کسب نمايد.